ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van SIMPLY ORGANIZED

Algemene leveringsvoorwaarden van Simply Organized te Leeuwarden d.d. januari 2006

TOEPASSING.
Artikel 1.
1. Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Simply Organized – hierna te noemen de
opdrachtnemer – zijn de hiernavolgende algemene voorwaarden van toepassing.
2. Op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer is titel 7 van boek 7 BW van toepassing, tenzij de algemene voorwaarden
of de bepalingen van de overeenkomst hiervan uitdrukkelijk afwijken.
3. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een
beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
4. De opdrachtgever die door het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer, mede de algemene voorwaarden
heeft geaccepteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
5. Indien om welke reden dan ook een bepaling in de algemene voorwaarden zijn geldigheid verliest, blijven voor het overige
de voorwaarden onverminderd van kracht.

OFFERTES; TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN.
Artikel 2.
1. Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen
5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een opdracht is alleen rechtsgeldig, indien zij schriftelijk wordt ingediend en zij een duidelijke omschrijving van de te
verrichten werkzaamheden bevat.
3. Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, welke tot de overeenkomst heeft geleid, kunnen
deze zowel schriftelijk als mondeling worden voorgesteld.
4. Aanvaarding van opdrachten of van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk is
geschied.
5. De schriftelijke aanvaarding van de mondelinge opdrachten en van mondelinge wijzigingen dient een duidelijke omschrijving
van de te verrichten werkzaamheden te bevatten.
6. In de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer dient te worden vermeld of en zo ja, in hoeverre een
opdracht aan een bepaald tijdsbestek is gebonden.
7. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de betrokken partijen van de schriftelijke bevestiging van die
overeenkomst. De rechtsgevolgen treden eerst in, vanaf de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de bevestiging.

ZEKERHEID EN OPSCHORTING.
Artikel 3.
De opdrachtnemer is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens
betalingsverplichtingen en zo nodig de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat de
gevraagde zekerheid zal zijn gesteld.

GEGEVENS VERSTREKKEN DOOR OPDRACHTGEVER.
Artikel 4.
1. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en de opdrachtnemer
al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kantoor- en/of
onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de
opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle
documenten en gegevens, die voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn. De opdrachtnemer is in geen geval
aansprakelijk voor schade, welke ontstaat door onjuiste of onvoldoende informatie.
2. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan
de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.

WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT.
Artikel 5.
1. De opdrachtnemer is gehouden de gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed opdrachtnemer
betaamt.
2. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop zijns inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. De opdrachtnemer heeft
de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering wordt vorm gegeven.

AUTEURSRECHT.
Artikel 6.
Programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht door de opdrachtnemer worden gebruikt,
zijn te beschouwen als werken in de zin van Art. 1 van de Auteurswet en verschaffen in de relatie tot de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer het uitsluitend recht van gebruik daarvan, tenzij de opdrachtnemer schriftelijk het gebruik daarvan binnen door
de opdrachtnemer aan te geven grenzen aan de opdrachtgever heeft toegestaan.

GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT.
Artikel 7.
1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn
betrokken, van alle informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan
verkregen resultaten.
2. De opdrachtnemer zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven onder 7.1 van dit artikel opleggen aan haar personeel.
Algemene leveringsvoorwaarden Simply Organized

NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)
Artikel 8.
1. Indien het uitvoeren van de opdracht mede afhangt van door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is de opdrachtnemer
gerechtigd, wanneer deze derden niet aan hun verplichtingen voldoen en daardoor de opdracht niet, niet tijdig, of niet
zonder aanzienlijke extra inspanning en/of kosten kan worden uitgevoerd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels
een schriftelijke mededeling te ontbinden, indien voortzetting van de werkzaamheden redelijkerwijs niet meer van de
opdrachtnemer gevergd kan worden, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding terzake gehouden is.
2. Hetzelfde recht als in het vorige lid van dit artikel omschreven heeft de opdrachtnemer in het geval van: mobilisatie, oorlog
en oorlogsgevaar; contingentering of andere overheidsmaatregelen; werkstaking; stremming van vervoer; brand.

MEDEDELINGSPLICHT.
Artikel 9.
In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen,
hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

DECLARATIEBEDRAG EN KOSTEN.
Artikel 10.
1. Alle tarieven zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
2. De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
3. De tariefsaanpassing zal per 1 september van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de
gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.
4. Het bedrag aan vergoeding dat in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens
de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer. In de offerte wordt duidelijk aangegeven welke bedragen nodig zijn voor
voorbereiding/ontwikkeling, materiaalkosten en honorarium voor training/adviezen.
5. Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is, dat de opdrachtnemer verblijfkosten maakt in lokaliteiten, welke niet
aan de opdrachtgever toebehoren of door de opdrachtgever zijn gehuurd, komen deze geheel ten laste van de
opdrachtgever en zullen door deze rechtstreeks aan betreffende crediteur dienen te worden voldaan.
6. De door opdrachtnemer gemaakte kosten (voorschotten) worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten
bestaan ondermeer uit declaraties van ingeschakelde derden.
7. De opdrachtnemer zal aan het einde van iedere maand (tenzij anders overeengekomen) aan opdrachtgever een declaratie
voor de in die maand verrichte werkzaamheden doen toekomen.

BETALING EN RECLAMES.
Artikel 11.
1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie, op een door de opdrachtnemer
aangegeven bank of giro rekening.
2. Indien opdrachtgever het bedrag van de declaratie zoals door hem verschuldigd niet binnen de vastgestelde termijn voldoet
is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
3. Indien de opdrachtgever het bedrag der declaratie zoals door hem verschuldigd niet tijdig voldoet, is hij daarover met ingang
van de datum waarop hij conform de bepaling van het vorige lid in verzuim is aan opdrachtnemer rente verschuldigd over de
periode, waarin hij in verzuim blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. De verschuldigde rente bedraagt de wettelijke rente
plus 3 %.
4. Indien de opdrachtgever met een door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde betaling in verzuim is, is de
opdrachtnemer gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, dan wel de uitvoering van zijn
werkzaamheden op te schorten, onverminderd opdrachtnemers verdere rechten.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het gehele bedrag der
declaratie aansprakelijk.
6. Indien opdrachtgever het bedrag der declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren aan de opdrachtnemer binnen 14 dagen na
de declaratiedatum mee te delen op straffe van verval van het recht op reclame.
7. Het enkele feit van reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden heft op generlei wijze de betalingsverplichting van
de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden op.
8. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft de opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het bedrag van de
declaratie, het verbeteren of opnieuw verrichten van mogelijke afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk
annuleren van de onderliggende overeenkomst, het laatste bij eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever, zonder dat
rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rata restitutie van het door de opdrachtgever terzake reeds betaalde.
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de naar aanleiding van dit artikellid bij de opdrachtgever ontstane schade, met
inachtneming van het hierna in art. 12 bepaalde.
9. Alle buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen
laste. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht tenminste 15 % van het te vorderen bedrag bedragen.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 12.
1. Indien de opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever om welke reden dan ook aansprakelijk zal zijn voor enige door
de opdrachtgever geleden schade is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot 50 % van het totaal door haar ter zake
van de laatste overeenkomst tussen partijen aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium.
2. Indien de opdrachtgever de aan enige dienst of opdracht verbonden risico’s ter verzekering aan derden overdraagt, is hij
gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren voor verhaal door deze derde, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de
opdrachtnemer vervalt.
3. Bij de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, wordt door de opdrachtgever
gegarandeerd dat verwerking van dergelijk materiaal niet in strijd is met enig wettig voorschrift, dan wel met de
maatschappelijke overtuiging. De opdrachtnemer is gerechtigd verwerking van het materiaal te weigeren c.q., te beëindigen
als dit naar haar mening wel het geval is. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor enige aanspraken terzake.
Algemene leveringsvoorwaarden Simply Organized
4. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gemeld.
5. In- en uitlading en vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

UITGANGSPUNTEN BIJ TRAININGEN EN WORKSHOPS.
Artikel 13.
1. Teksten.
Teksten voor video/dia series enz. die specifiek worden geschreven in opdracht van en voor het bedrijf van opdrachtgever
zullen van te voren in concept worden toegestuurd. Opdrachtgever heeft het recht hierop 1 maal wijzigingen te laten
aanbrengen. Gaat opdrachtnemer met die wijziging akkoord, dan worden deze 1 maal verwerkt en daarna is de tekst definitief.
Mocht opdrachtgever daarna achteraf nog wijzigingen wensen, dan zijn deze niet in de gedane offerte begrepen. Met
opdrachtgever zal worden afgesproken welke aanvullende vergoeding hiervoor in rekening zal worden gebracht.
Teksten van trainingen/workshops (syllabi, doe-pakketten enz.) worden wel van te voren met opdrachtgever doorgenomen. De
opdrachtgever heeft niet het recht eenzijdig teksten te wijzigen.
2. Keuze van trainer/adviseur.
Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor te bepalen welke trainers/adviseurs de werkzaamheden volledig of
gedeeltelijk zullen uitvoeren. Dit onverminderd de situatie waarin door opdrachtgever voorkeur voor een bepaalde
trainer/adviseur is aangegeven. Zou een trainer/adviseur van voorkeur om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, dan zal
opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan van te voren in kennis stellen.
3. Kwaliteit.
Opdrachtnemer verplicht zich alles te doen om de kwaliteit van het geleverde werk zo optimaal mogelijk te laten zijn.

DUUR VAN EEN OVEREENKOMST
Artikel 14.
1. Opdrachten eindigen met hun volbrenging of op het door partijen overeengekomen tijdstip.
2. Annulering.
Kosten voor opzet/ontwikkeling van trainingen/workshops kunnen niet worden geannuleerd. Annulering voor het houden van
een training/workshop is alleen mogelijk in speciale omstandigheden die niet eerder te voorzien waren. ( plotselinge drukte in
het bedrijf, hoog ziekte percentage onder het personeel enz.)
Een annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. Tijdstip van ontvangst van deze schriftelijke annulering bij opdrachtnemer is
bepalend.
Bij annulering langer dan 8 weken voor aanvang van eerste trainingsdag is opdrachtgever 10 % van de totale kosten
verschuldigd. Bij annulering tussen 8 weken en 3 weken voor aanvang eerste trainingsdag is 80 % van de totale kosten
verschuldigd en bij annulering binnen 3 weken voor aanvang 100 %.
Indien een training door toedoen van de opdrachtgever wordt verplaatst, zullen de kosten van de verplaatste training voor de
helft aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Indien opdrachtnemer of trainer namens opdrachtnemer niet in staat zijn een training op een geplande datum uit te voeren zal
dit met opdrachtgever worden besproken. Met wederzijds goedvinden zal een andere trainer worden ingezet of wellicht andere
data overeengekomen. Opdrachtgever wordt hieromtrent direct geïnformeerd.

ONTBINDING.
Artikel 15.
De opdrachtnemer is, behalve in het geval van Art. 8 gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot
schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
1. De opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
2. De opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat.
3. De opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.
In bovengenoemde gevallen wordt de opdrachtgever geacht in gebreke te zijn.

RETENTIERECHT.
Artikel 16.
Opdrachtnemer is bevoegd de afgifte van zaken die hij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van een opdracht
onder zich heeft, op te schorten totdat hem zijn vorderingen terzake van enige opdracht zijn voldaan.

EIGENDOMSVOORBEHOUD.
Artikel 17.
1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke uit de overeenkomst voortvloeien, blijven de geleverde
goederen het uitsluitend eigendom van de opdrachtnemer.
2. Bij niet betaling heeft de opdrachtnemer het recht reeds afgeleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen.
Opdrachtgever dient daartoe medewerking te verlenen.

GESCHILLEN.
Artikel 18.
Terzake van alle geschillen verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden
worden beheerst is, afhankelijk van de aard en hoogte van de vordering, hetzij de Arrondissementsrechtbank, hetzij het
kantongerecht te Den Haag bevoegd.

TOEPASSELIJK RECHT.
Artikel 19.
Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
————